svkk.dk
Navigation
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 1

Brugere online: 0

Antal brugere: 30
Nyeste bruger: Steven Heiss
Vedtægter§ 1. Foreningen navn er: " Sønderjyllands Veteran Knallert Klub " også skrevet SVKK.

§ 2 Foreningens formål er: At fremme interessen og kendskab til ældre og bevaringsværdige knallerter. Dette sker ved at foreningen afholder forskellige arrangementer med ind og udenlandske foreninger, der har tilsvarende formål, samt udgivelse af klubblad

§ 2.2 Med ældre og bevaringsværdige knallerter forstås der, at de er 35 år eller mere.

§ 3. Medlemskabet giver ret til fremmøde ved foreningens arrangementer. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Ved optagelse i foreningen tilstilles der den pågældende et eksemplar af lovene. Alle, som har interesse for ældre og bevaringsværdige knallerter kan blive medlem. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren inden regnskabsårets udgang.

§ 3.1 Medlemskabet omfatter én person pr. husstand. A-medlem .
Ønsker flere af husstandens personer medlemskab, er dette muligt, da betales et mindre kontingent, og dette medlem får ikke tilsendt KNALLERT JOURNALEN  B-medlem

B-medlem kun muligt når husstanden har et A-medlem
Ved husstand forstås samme adresse jvf. Folkeregisteret.
Samtlige betalende medlemmer har stemmeret.


§ 4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for en periode af 2 år. Valg af formand for ulige år og valg af kasserer for lige år. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 på ulige år og et på lige år. Revisor samt suppleant vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær.


§ 5. Regnskabsåret går fra den 01.11 til 31.10, og medlemskontingentet betales helårlig forud. Kontingentet kan reduceres i forhold til længden af den resterende kontingent periode, således at der første halvdel af regnskabsåret betales fuld kontingent, og sidste halvdel af året betales halv kontingent.

§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 15. november ved skriftlig henvendelse i Knallert Journalen og  i elektronisk form på Hjemmesiden svkk.dk med mindst 14 dags varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftlig til formanden og være denne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab ved kassereren
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

§ 7. Beslutning om foreningens opløsning skal dog ske på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der begge skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 8. Foreningens medlemmer hæfter ikke for forpligtelser, der ikke kan dækkes af foreningens formue, og har ikke krav eller andel i formuen, når medlemskabet er slut. Et medlem der ikke har betalt kontingent rettidig, har ikke krav på at modtage ydelser af nogen art af foreningen, og betragtes som udmeldt. I tilfælde af foreningens ophævelse, overgår dens aktiver til Danmarks Tekniske Museum.

§ 9. Enhver der deltager i klubbens løbsarrangementer skal have lovpligtig forsikring på knallerten.

§ 10. Kun de medlemmer der kan forevise en gyldig kvittering umiddelbart for generalforsamlingens start, har stemmeret.

Ændret 08-12-2020